GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Rådslagsprocessen

En konstruktiv dialog politiker emellan

Huvudsyftet med GR:s rådslag är att föra en förutsättningslös dialog kring utvecklingen i Göteborgsregionen.

I slutet av 2002 inleddes tillsammans med Business Region Göteborg (BRG) en första rådslagsrunda i medlemskommunerna för att ringa in viktiga regionala samverkansområden. Under 2005 följdes dessa rådslag upp med en andra runda kring hur vi kan utveckla och fördjupa samarbetet kring de frågor som lyftes fram i den första rådslagsrundan.

Den tredje rundan genomfördes i början av 2006 och resulterade i att mål- och strategidokumentet Uthållig tillväxt – mål och strategier med fokus på hållbar regional strukturPDFantogs. Rådslag 4 som genomfördes under två månader 2008 visade att kommunerna är beredda att ta ett gemensamt ansvar för att nå uppsatta mål och omsätta den politiska viljan till praktisk handling.

En femte rådslagsrundan under hösten och vintern 2012/2013 visade att vi är på god väg att nå tidigare antagna mål och resulterade i det uppdaterade dokumentet Hållbar tillväxt – mål och strategier med fokus på regional struktur.

Utvecklingen stannar inte upp. Behov av förändringar och anpassning till nya förutsättningar kommer alltid att finnas. Rådslagen är en kontinuerlig process och för framtiden behövs därför fortsatta rådslag.

Kontaktperson på GR: Pia Arnesson

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund