GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ny rapport om hållbar täthet i stationssamhällen

Vilken täthet behövs i stationsnära lägen för att utvecklingen ska vara hållbar? Nu finns svaren i en ny rapport, Hållbar täthet i stationssamhällen, där riktlinjer och indikatorer har sammanställts. Utgångspunkten är de indikatorer för hållbara städer som UN habitats har tagit fram.

Med riktlinjerna som grund exemplifieras rapporten genom att visa vilken potential för förtätning det finns i stationssamhället Ytterby i Kungälvs kommun. Rapporten är samfinansierad av EU-projektet SMART-MR och Kungälv och är en del i arbetet med fördjupad översiktsplan för Ytterby.

Översiktsplanen ska bland annat redogöra för hur Ytterby kan förtätas inifrån och ut samt öka andelen kollektivtrafikresenärer. Kartläggningen av täthet och service i stationssamhällen visar på att sambandet mellan mängden boende och arbetande samt utbudet av urbana verksamheter är starkt. När det kommer till mångfald av service behövs en viss blandning av boende och arbetande.

En del av EU-projektet SMART-MR
Rapporten är en del av EU-projektet SMART-MR, där stationssamhället Ytterby ingår som fallstudie.


Kontaktperson på GR:  Per Kristersson

Senast uppdaterad: 2017-09-18 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund