GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dialog som verktyg när nya trygghetsbostäder skapas

En delrapport från ett projekt där invånare, tjänstemän, byggherrar, arkitekter och seniorer bjöds in till dialog tidigt i byggprocessen.

Arkitekter och byggherrar är de aktörer som har störst möjlighet att påverka utformningen av våra bostäder. Frågan är vad som påverkar deras beslut och om dialoger som en del av designprocessen kan bidra till att bygga bostäder som svarar mot lokalsamhällets behov?

Detta ville ett arkitektföretag undersöka i samband med ett projekt i Lundbypark på Hisingen i Göteborg som bland annat handlade om att skapa bra och innovativa trygghetsbostäder (bostäder för äldre som erbjuder viss service).


Dialog i ett tidigt skede

FoU i Väst/GR och Chalmers Arkitektur har haft i uppdrag att bedriva följeforskning i projektet. Av deras rapport framgår hur man i ett tidigt skede av projektet använde dialog som verktyg. De grupper som bjöds in var invånare i lokalsamhället, tjänstemän och vårdpersonal från olika förvaltningar i kommunen. Dialoger hölls även med byggherren som arkitekterna samverkade med, samt med olika yrkesroller internt på arkitektkontoret. Dialoger med den grupp som man ville bygga för – seniorerna – var mindre vanligt jämfört med dialogerna med professionella aktörer.


Inbyggda dilemman

I rapporten diskuteras värdet av dialoger i ett tidigt skede. Det finns inbyggda dilemman i beslutsfattandet kring vad som ska byggas och hur. Dessa handlar om traditionellt tänkande kontra nytänkande, krav på affärsmässighet kontra högt ställda ideal om att bygga hållbart etc. Värdet av dialoger i ett tidigt skede riskerar att devalveras om ett bygge blir kraftigt försenat. Under tiden som ett projekt står still finns det risk för att de som har medverkat tröttnar. Det blir svårare att upprätthålla ett engagemang i ett projekt som stannar av och det kräver mer tid för involverade att ta upp tråden när projektet startar upp på nytt.


Rekommendationer

Följeforskarnas rekommendation till den som vill genomföra dialoger är att tydliggöra syftet med olika möten genom att benämna dem på olika sätt för att begreppet inte ska urvattnas. Även om det kan vara ett ideal att ha en fungerande dialog vid alla slags möten är det skillnad att mötas för att generera idéer och att diskutera vägval inför beslut i skarpt läge.


Kontaktperson på GR:  Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2018-03-09 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund