GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kvalitetssäkring av instrument för arbetstyngdsmätning för socialsekreterare inom barn- och ungaområdet

Göteborgs Stad har tagit fram en modell för arbetstyngdsmätning. Modellen har utvecklats och använts i flera stadsdelar och även fått efterföljare i andra kommuner. Tillämpningen av modellen har sett lite olika ut.

SKL gav 2016 i uppdrag åt FoU i Väst/GR att kvalitetssäkra modellen. Resultatet av kvalitetssäkringen redovisas i en rapport som finns att ladda ner på SKL:s webbplats:

Förhoppningen är att detta ska leda till fortsatt utvecklingsarbete och att erfarenheterna som presenteras kommer till användning när motsvarande utvecklingsarbete sker i övriga kommuner.

Kontaktpersoner på GR

Cristina Dahlberg
031-335 52 05

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund