GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Statistik, utvärdering, analys

Här samlas resultat från exempelvis våra regiongemensamma enkäter till elever och vårdnadshavare, rapporten om gymnasial utbildning i Göteborgsregionen och andra sammanställningar inom utbildningsområdet författade av GR.

Regiongemensam elevenkät
Sedan 2011 genomförs en regiongemensam elevenkät för kommunerna i Göteborgsregionen. I enkäten får elever från åk 2, 5 och 8 i grundskolan samt år 2 på gymnasiet svara på frågor gällande trivsel och trygghet, delaktighet och inflytande, skolmiljö, kunskap och lärande samt bemötande. Läs mer här.


Förskoleenkäten
Sedan 2017 har GR-kommunerna genomfört en regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem. Läs mer här.


PSI
GR arbetar idag med att göra information tillgänglig för fler att ta del av i enlighet med PSI-direktivet.
I ett första steg handlar det om att göra data tillgänglig gällande avbrottsstatistik.


Rapport om gymnasial utbildning i Göteborgsregionen
Göteborgsregionen samverkar på ett unikt sätt kring utbildningar på gymnasial nivå, inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen. Nu finns en helt ny rapport med syfte att sprida kunskap om dessa utbildningar samt ge fler möjlighet till kvalitativa diskussioner om dagens utbud och hur detta kan utvecklas framöver.

Statistik gällande gymnasieantagningen finns här.


Kontaktperson på GR:
Jenny Sjöstrand

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund