GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Metoder och verktyg

Göteborgsregionen tar kontinuerligt fram metodmaterial och lärarhandledningar på skolområdet. Här hittar du de senaste som har med studie- och yrkesvägledning och samverkan mellan skola och arbetsliv att göra.


Metodmaterial: Fadderföretag
Metodmaterialet är tänkt som ett stöd för skolor och företag i arbetet med fadderföretagsverksamhet. Det finns möjlighet att plocka delar av materialet och skräddarsy ett upplägg som passar elevgruppen bäst. För att samarbetet ska bli en naturlig del av skolans undervisning har aktiviteterna tydliga kopplingar till läroplanen och ämnenas kursplaner.

 

Metodmaterial: Prao på ett yrkesprogram
Ett material med koppling till Lgr11 som innehåller praktiska checklistor och förslag på elevuppgifter före, under och efter praoperioden.

 

Lärarhandledning: Framtidens Fastighetslabb
Lärarhandledningen är framtagen för att förbereda elever inför ett studiebesök på Framtidens Fastighetslabb, men kan även fungera som ett stöd för att arbeta vidare med de erfarenheter som studiebesöket för med sig. Materialet kan också vara en hjälp i skolans övergripande arbete med att stärka elevernas valkompetens inför ett framtida studie- och yrkesliv.

 

Lärarhandledning: Yrken och utbildning (digital)
Handledningen innehåller övningar att göra före, under och efter en skola-omvärldsaktivitet, t.ex. en gymnasie- eller arbetsmarknadsmässa. Här finns även konkreta och verklighetsnära förslag på hur du som lärare kan arbeta med att stärka elevernas valkompetens.

 

Lärarhandledning: Yrken och utbildning (analog)
Handledningen innehåller konkreta metoder för arbetet med att stärka elevernas valkompetens. Övningarna har tydlig koppling till läroplan och kursplaner samt är kopplade till olika tillfällen som studiebesök, föreläsningar eller gymnasiemässor.Kontaktperson på GR:  
Johanna Redelius

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund