GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

 

Kartläggningar

Pedagogiskt Centrum hjälper er att analysera och utveckla er verksamhet. Genom en utvärdering får ni en klar bild över organisationens nuläge, medarbetarnas och ledningens önskade läge samt de hinder som finns för att nå det önskade läget.

Vi genomlyser hela organisationer utifrån olika perspektiv, identifierar behov och förbättringsmöjligheter på olika nivåer samt planerar, leder och utvärderar utvecklingsinsatser i samråd med våra uppdragsgivare. Efter en analys hjälper vi er att formulera en tydlig och klar strategi med aktiviteter och åtgärder för att nå nya mål och bättre resultat. Detta angreppssätt ger en tydlig bild av organisationens förutsättningar och de effekter medarbetarna upplever i den nuvarande arbetssituationen eller efter genomförda utvecklingsinsatser och projekt.


Så här arbetar vi
Tillsammans med er tar vi fram relevanta frågeställningar att undersöka, genomför insamling av faktaunderlag och sätter det i relation till relevant forskning och beprövad erfarenhet. Processen kan ske med såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Vi ger också förslag till förbättringsåtgärder ur såväl lednings- som medarbetarperspektiv och med hänsyn till effektivitet.

Vi har tidigare genomfört genomlysningar av exempelvis hela kommuners utbidningssystem, kartlagt kommuners studie- och yrkesvägledning och exempelvis utvärderat olika satsningar på lärares tidsavtal och skolorganisationer.


Kontaktperson på GR: Fredrik Åkerlind

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund