GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesdokument Utbildningsgruppen 2017-11-09

Punkter på dagordningen:

 • Föredragningar
  1. Återkoppling från Gymnasiedagarna och Future Skills
  2. GR Vux januaristart och återkoppling från runda bords dialogen kring regionalt yrkesvux med Anna Ekström
  3. Senareläggning av sista ansökningsdag för fri kvot 
  4. Omvärldsspaning i relation till Göteborgsregionens utbildningslandskap 
  5. Digitalisering nationellt perspektiv samt regionalt fokus
  6. Regional branschsamverkan 
 • Sammanträde
  Beslutsärenden
  1. Senareläggning av sista ansökningsdag för fri kvot
  Informationsärenden
  2. Återkoppling från Gymnasiedagarna och Future Skills
  3. GR Vux januaristart och återkoppling från runda bords dialogen kring regionalt yrkesvux med Anna Ekström
  4. Omvärldsspaning i relation till Göteborgsregionens utbildningslandskap
  5. Digitalisering nationellt perspektiv samt regionalt fokus
  6. Regional branschsamverkan
  Övriga ärenden
  7. Sammanträdet 2018-09-06
Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Patrik Linde (S)
Vice ordförande

Kontaktpersoner på GR

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60,
0705-35 15 90

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund