GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesdokument Utbildningsgruppen 2015-06-04

Punkter på dagordningen:

  • GRINT
  • Söktryck till gymnasiet 2015
  • Befolkningsprognos
  • Samråd kring Göteborgsregionens utbildningsutbud
  • Information om antagning till fjärde året på Teknikprogrammet
  • Tidplan för gymnasieantagningen 2016
  • Regiongemensam elevenkät: årets resultat och framtid
  • Mistra Urban Futures
  • Information kring arvode för studieresan
Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Patrik Linde (S)
Vice ordförande

Kontaktpersoner på GR

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60,
0705-35 15 90

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund