GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesdokument Utbildningsgruppen 2013-09-05

Punkter på dagordningen:

  • Lägesbeskrivning för reservantagningen,
  • Regional samverkan för kvalitet och utveckling - söktryck vid definitivantagningen,
  • Viktiga förändringar i avtalet avseende vuxnas lärande i göteborgsregionen 2014,
  • Förslag till interkommunal ersättning för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, fritidshem och obligatorisk särskola för 2014,
  • Förslag till Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2014,
  • Förslag till interkommunal ersättning för kommunal vuxenutbildning och SFI för 2014,
  • Förslag till ny finansieringsmodell för Läromedel och Gymnasieantagning,
  • Förslag till yttrande över Stadsledningskontorets i Göteborgs Stad tjänsteutlåtande Ny nämnd – Arbetsmarknad & Vuxenutbildning,
  • Utmärkelsen för samarbete mellan skola och arbetsliv
Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Patrik Linde (S)
Vice ordförande

Kontaktpersoner på GR

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60,
0705-35 15 90

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund