GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppen utgörs av politiker och leder GR Utbildnings arbete. Verksamhetens ledstjärna är de regionalpolitiska utbildningsmål som Utbildningsgruppen har utarbetat och som är förankrade i kommunerna.

Utbildningsgruppen utses av Förbundsfullmäktige och är GRs politiska styrgrupp för regiongemensamma satsningar på det livslånga lärandets område. Visionen för Utbildningsgruppens arbete inrymmer två utmaningar – dels gemensamma satsningar i syfte att utveckla lärmiljöer och pedagogisk kompetens hos de utbildningsverksamma i medlemskommunerna, dels arbetet med att skapa ett så öppet utbildningslandskap som möjligt.

Utbildningsgruppen fastställer årliga inriktningar för arbetet inom GR Utbildning samt har myndighetsansvar gällande antagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionen.

Utbildningsgruppens målgrupper utgörs av 240 000 elever, drygt 20 000 pedagoger och cirka 1 500 skolledare. Arbetet är koncentrerat till pedagogisk utveckling och det öppna utbildningslandskapet och omfattar samtliga skolformer som kommunerna har ett ansvar för.

 

Kontaktperson på GR:  Cecilia Salmi

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund