GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ny utbildning stärker sfi-lärare i arbetet med grundläggande litteracitet

GR Utbildning samverkar med Nationellt centrum för svenska som andraspråk genom en praktisk utbildning för sfi-lärare som arbetar med vuxna som haft begränsad möjlighet att läsa och skriva tidigare i livet.

Kursen anordnas på uppdrag av Skolverket och efterfrågan på den här typen av utbildning har varit stor, från både lärare och lärarstudenter. Utbildningen består av sex tillfällen som avlöper simultant under ett års tid på flera platser i landet. Jenny Hostetter från GR Utbildning leder utbildningen i Västsverige och hon berättar att sfi-lärare ofta saknar redskap och kunskap för att möta målgruppen. Många upplever idag att utbildningen till lärare i svenska som andraspråk inte lyfter vuxenperspektivet tillräckligt.

Kursens innehåll arbetas fram tillsammans med deltagarna och genomgångar blandas med gruppdiskussion och gruppaktivitet. Utöver träffarna finns även ett stödmaterial som Skolverket satt samman med forskning kopplat till grundläggande litteracitet. Mellan varje utbildningstillfälle får deltagarna uppgifter att genomföra i sin egen verksamhet tillsammans med sina kollegor. Det första uppdraget var att med hjälp av modersmålsstöd göra mindre omfattande kartläggningsintervjuer med sina studenter.

  •  - Syftet var att ringa in elevens behov i lärsituationen, men även elevens resurser - t.ex. i form av yrkeserfarenheter, räknesystem utan siffror och andra metoder de använt sig av. Det är viktigt att vi inte ser på den här gruppen som blanka blad, de har mängder av resurser vi kan ta tillvara i undervisningen, berättar Jenny Hostetter.

Utbildningen präglas av kollegialt lärande med fokus på idéutbyte och kursens deltagare lyfter själva fram erfarenhetsutbyte som en av kursens styrkor.

  • - Det är nyttigt att se andra verksamheter. Sfi fungerar väldigt olika i olika skolor och kommuner, säger en av deltagarna i en utvärdering.

Praktisk kurs i grundläggande litteracitet kommer eventuellt att anordnas igen höstterminen 2018. För frågor och mer information, kontakta Jenny Hostetter.

 

Kontaktperson på GR: Jenny Hostetter

Senast uppdaterad: 2018-01-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund