GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nytt projekt ska stärka gymnasieskolors arbete med elever i riskzon för studieavbrott

Nu är det ESF-finansierade projektet FSGR (Fullfölja studier GR) igång och under onsdagen hölls den första gemensamma workshopen. Totalt sju fristående och en kommunal skola deltar i projektet, vars syfte är att stärka arbetet med elever i riskzon för studieavbrott och främja fullföljda gymnasiestudier.

- Det här projektet innebär en ny mötesplats för både kommunala och fristående skolor och ger dem en möjlighet till erfarenhetsutbyte som kanske inte finns någon annanstans, säger John Nelander, projektledare.

Under två och ett halvt år kommer de medverkande skolorna att arbeta i delprojekt på sina respektive skolor. Varje delprojekt utgår från en lokal projektplan och en nulägesanalys av skolans förutsättningar.

- Fokus ligger på att ta fram individanpassade insatser för att stötta de elever på skolan som riskerar att inte fullfölja sina gymnasiestudier, säger John Nelander.

Skolorna får kontinuerlig processledning och stöd från GR Utbildning, som också är projektägare. Ramarna för projektet utgår från de lärdomar som gjorts i ESF-finansierade Plug In, Sveriges största projekt i studieavbrottsfrågan där GR Utbildning var en ledande aktör.

- Vår förhoppning är att vi i slutet av projektet ska ha hittat en systematik för att tidigt kunna bemöta elever som befinner sig i risk för avbrott. Att vi ska kunna vara flexibla och möta alla individer utifrån deras specifika förutsättningar, säger Malin Karlsson, biträdande rektor och studie- och yrkesvägledare på LBS kreativa gymnasiet

Utöver de lokala delprojekten på skolorna kommer FSGR även att arbeta med mötesplatser som kopplar ihop unga i riskzon med representanter för arbetslivet. Projektet kommer även att ta fram processkartor som tydliggör vilka resurser och aktörer som kan bidra i arbetet med att förebygga studieavbrott - något som efterfrågats framförallt av fristående gymnasieskolor som ibland kan uppfatta kommunens system som svårtillgängliga.

Om projektet:
Projektet FSGR ska stärka fristående och kommunala gymnasieskolors arbete med att främja fullföljda studier och motverka studieavbrott. Skolorna som medverkar i projektet utvecklar individanpassade insatser för elever på skolan som är i riskzon för studieavbrott. Inom ramen för projektet skapas även forum där unga får möta arbetslivet för att få inspiration, motivation och en bild av framtidens arbetsmarknad. Processkartor som tydliggör externa aktörer och arbetsgången kring unga i riskzon tas fram som ett praktiskt verktyg för skolornas arbete. FSGR finansieras av Svenska ESF-rådet mellan 2017 och 2020.

Skolor som medverkar i projektet:
- Burgårdens Utbildningscentrum
- Donnergymnasiet
- Framtidsgymnasiet
- LBS Kreativa gymnasiet
- Lärlingsgymnasiet i Ale
- NTI Gymnasiet
- NTI Mediegymnasiet
- Plusgymnasiet


Kontaktperson på GR: John Nelander

Senast uppdaterad: 2017-09-11 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund