GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nya EU-projektet GR SAMSYV syftar till att göra studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar

Från september 2017 och två år framåt genomförs det nya EU-projektet GR SAMSYV - allas ansvar inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF). Avsikten är att tydliggöra hur hela kommunen samt arbetsliv kan arbeta tillsammans för att ge goda förutsättningar för elever att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

GR SAMSYV - allas ansvar syftar till att rusta deltagande kommuner i Göteborgsregionen att utifrån lokala behov och med hjälp av beprövade modeller och metoder utveckla studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar.

Samverkan mellan representanter från så väl skolor och förvaltningar inom kommunerna som från lokalsamhällets arbetsliv ska bidra till att öka elevers valkompetens för att i förlängningen leda till färre skolavhopp och en bättre matchning på arbetsmarknaden. Projektet avser att motverka könsstereotypa yrkes- och utbildningsval samt att belysa hur etnicitet och funktionsnedsättning kan begränsa individers val av utbildning och yrke.
 
Kommunala planer ska ligga till grund för utformningen av en generell modell
Inom GR SAMSYV ska arbetsgrupper med bred representation i tre pilotkommuner utforma kommunala planer för studie- och yrkesvägledning som sedan prövas. Arbetet ska utgå från en kartläggning av pilotkommunernas nuläge gällande lokala behov och förutsättningar. De kommunala planerna ska ligga till grund för utformningen av en regional modell för studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Modellen blir därmed en arbetsprocess som fler kommuner kan implementera.
 
GR är projektägare för GR SAMSYV och Partille, Stenungsund och Härryda medverkar som pilotkommuner. Resterande kommuner i Göteborgsregionen deltar under projektets gång genom GR:s nätverk för studie- och yrkesvägledare, vilka tar del av resultat och erfarenheter.

Kontaktperson på GR:  Johanna Redelius

Senast uppdaterad: 2017-06-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund