GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mobility for Welfare in Gothenburg Region, MWGR,  har gått i mål

”Vi kan alltid lära oss av varandra. Att komma ut och se att vi har likheter i verksamheter, vi har samma problem men också olika lösningar på dessa problem. Det tydliggörs i detta projekt”. Så säger Cristina Wångblad som var en av 145 deltagare i erfarenhetsutbytet inom projektet MWGR som avslutades i juni.

Genom MWGR har under två år 145 deltagare från 10 kommuner deltagit i ett erfarenhetsutbyte med syfte att kompetensutveckla offentligt anställda i göteborgsregionen.

I erfarenhetsutbytet har deltagarna under en vecka besökt en verksamhet i ett annat europeiskt land som arbetar med frågor rörande exempelvis studieavbrottsproblematik, arbetsmarknadsfrågor och äldreomsorg för att ta med sig lärdomar, metoder och inspiration tillbaka hem till den egna verksamheten.

MWGR syftar till att kompetensutveckla 150 offentligt anställda inom GRs 13 medlemskommuner i ett samarbete med 13 partners/organisationer från 10 olika länder i Europa inom området utanförskap och välfärd.

Sammanlagt genomfördes 37 stycken mobiliteter till 27 olika europeiska samarbetsorganisationer. En tredjedel av alla mobiliteter innehöll deltagare från flera kommuner i göteborgsregionen, vilket visar att MWGR inte bara har vidgat och stärkt regionens europeiska nätverk utan också ökat möjligheterna till fördjupat samarbete på hemmaplan.

Projektet har finansierats av EU-medel från Programmet för livslångt lärande och har samordnats och projektletts av Pedagogiskt centrum och GR Välfärd.

MWGR   Mobility for Welfare in Gothenburg Region MWGR   Mobility for Welfare in Gothenburg Region GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kontaktperson på GR
Rasmus Jonsson

Senast uppdaterad: 2015-09-01 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund