GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Entreprenöriellt lärande i Göteborgs Stad

Under hösten 2016 initierades ett samarbete mellan Göteborgs Stad och GR Skola Arbetsliv gällande ett utvecklingsprojekt kring entreprenöriellt lärande. Nu fortsätter arbetet.

Utvecklingsprojektet, som finansieras av Skolverket, kommer att fokusera på utbildningsinsatser kring det entreprenöriella lärandet. Sammanlagt medverkar över 200 pedagoger i kollegialt lärande, workshops och föreläsningar. Lärträffarna utgår från skräddarsydda lärmoduler med innehåll anpassade för varje skola som syftar till att öka lärarnas entreprenöriella förhållningssätt.

Syftet är att lärare ökar sin didaktiska verktygslåda med metoder för att skapa verkliga uppgifter och undervisning utifrån eleverna. Att grotta ner sig i skolans vardagspraktik med metoder för att öppna upp undervisningen mot verkliga mottagare och syften är en viktig del av utbildningsinsatsen. Detta leder till ökat engagemang, delaktighet och en känsla av sammanhang för eleven. Dessutom får lärarna möjlighet att ”sätta sin praktik under lupp” och studera vilken effekt de har för sina elevers lärand

Kontaktperson på GR:
Kristoffer Creutz

PEDAGOGISKT CENTRUM

Senast uppdaterad: 2017-02-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund