GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Kvalitetsutveckling av sfi

GR Utbildning arbetar för att utveckla sfi-verksamheten i regionen genom ett antal insatser, projekt och samarbeten.


GRINT

Mellan 2013 och 2015 genomförde GR Utbildning integrationsprojektet GRINT. Projektets övergripande syfte var att genom fokus på språket förbättra nyanländas förutsättningar att delta i samhället. En kartläggning av sfi-verksamheter och språkstödssatsningar genomfördes på både regional och nationell nivå för att hitta framgångsfaktorer och lyfta fram lärande exempel. Något som genomsyrade hela projektet var att målgruppens egen röst konsekvent lyftes fram. Läs mer om GRINT.länk till annan webbplats


InVäst

Projektet InVäst bygger på kartläggningen som genomfördes inom ramen för GRINT. Mellan 2016 och 2019 arbetar InVäst för att stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända. I huvudsak handlar projektet om kompetensutveckling och processledning för att stärka kvaliteten inom sfi i Västsverige. Mötesplatser kommer också att tas fram där personal från organisationer som möter nyanlända kan träffas och få kompetensutveckling. Det kommer även att tas fram ett stöd- och inspirationsmaterial för kartläggning och bedömning av kunskaper hos nyanlända elever inför placering i gymnasieskola.
Läs mer om InVäst.


Samverkan med Nationellt centrum för svenska som andraspråk

GR Utbildning samarbetar med Nationellt centrum för svenska som andraspråk i deras uppdrag från Skolverket som handlar om utveckling av sfi. GRs roll kommer bland annat att bestå av att handleda lärare för vuxna i behov av grundläggande läs- och skrivträning på sfi.
Läs mer här.länk till annan webbplats

Kontaktperson på GR:Lisa Sipari

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund