GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


InVäst – Integration Västsverige

InVäst – Integration Västsverige är ett ESF-projekt i Västsverige som syftar till att utveckla kvaliteten inom sfi-verksamheter samt stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända.

Tanken är att ökade kunskaper, en starkare arbetsorganisation och ett kollegialt lärande ska kunna bidra till att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet. InVäst ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund och drivs i samarbete med delregionerna Skaraborg och Halland. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden och pågår mellan 2016 och 2019. Fokus är på tre områden:

1. Kvalitetsutveckling av sfi
Den största delen i projektet handlar om att genom kompetensutveckling och processledning stärka kvaliteten inom Västsveriges sfi-verksamheter samt bygga en digital plattform som möjliggör kompetensstärkning för medarbetare inom sfi. Läs mer om arbetet här.

2. Kunskapsbedömning inför placering i gymnasieskola
Ett stödmaterial för bedömning av formellt och informellt förvärvade kunskaper inför placering i gymnasieskola ska tas fram inom projektet. Syftet är att förbättra bedömningen av nyanlända ungdomars kunskaper för att öka chanserna till bättre utbildningsplacering i gymnasieskolan. Läs mer om arbetet här.

3. Möten för bättre mottagande av nyanlända
Med målet att personal i organisationer som möter nyanlända ska få en ökad kunskap i att möta nyanlända samt ges en bättre förståelse för mottagarorganisationen som helhet ska ett antal mötesplatser arrangeras. Syftet är att medarbetare inom alla mottagarorganisationer som möter nyanlända ska kunna träffas och få kompetensutveckling med interkulturell kompetens som utgångspunkt. Läs mer om mötesplatserna här.

Nyheter om projektet

Kontaktperson på GR: Sofia Reimer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund