GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan finns i många kommuner inom Göteborgsregionen. Samtliga erbjuder gymnasieutbildning på nationella och individuella program. Individuellt program erbjuds elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. Kommunen har skyldighet att erbjuda utbildning i gymnasiesärskolan under fyra år.


Vem får söka till Gymnasiesärskolan?
Utbildningen i gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav på grund av funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Det är elevens hemkommun som beslutar om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som innehåller en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.


Gymnasiepraktik
Under det sista året på grundsärskolan erbjuds alla elever gymnasiepraktik på minst två olika program på gymnasiesärskolan. Denna praktik kan förutom i hemkommunen också göras i annan skolkommun. Praktiken genomförs för att få bättre kännedom om programmets innehåll och därmed underlätta valet till gymnasiesärskolan.


Så här söker du till gymnasiesärskolan
Studie‐ och yrkesvägledaren på skolan delar ut ansökningsblanketter och informerar om gymnasiesärskolans olika program. Utbildningar inom nationella program är fritt sökbara inom Göteborgsregionen. Detta gäller inte gymnasiesärskolans individuella program.

  • Skicka ansökan till ansvarig för gymnasiesärskolan i din hemkommun senast den 2 februari
  • Skriftligt antagningsbesked ges under maj månad
  • Ange flera utbildningsalternativ
  • Se vilka program och skolor som finns att välja härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Gymnasiedagarna 4:e dagen
I oktober varje år arrangeras Gymnasiedagarna 4:e dagen, en mindre mässa för dig som ska söka till gymnasiesärskolan. Besöket är kostnadsfritt. Läs mer på Gymnasiedagarnas webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt:
Gymnasieantagningen

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund