GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

GR:s uppgift är att delta i och samordna den översiktliga infrastrukturplaneringen och utvecklingen av Göteborgsregionens transportsystem.

Detta innebär bland annat att GR ska:

  • bevaka den statliga och Västra Götalandsregionala trafikplaneringen för att tillvarata Göteborgsregionens intressen,
  • komma med remissvar på olika utredningar och i vissa frågor samordna remissförfarandet för flera kommuner i regionen,
  • representera regionen i arbets- och ledningsgrupper som behandlar regionens infrastruktur.

Samordnar planeringen
Efter ett särskilt beslut i förbundsstyrelsen har GR i uppdrag att samordna planeringen av infrastrukturen i regionen. Detta innebär bland annat att GR företräder medlemskommunerna gentemot staten och Västra Götalandsregionen i frågor som berör trafikering och dess infrastruktur.

Samarbete med VGR
Inom Göteborgsregionen ansvarar Västra Götalandsregionen respektive Region Halland för den regionala infrastrukturplaneringen genom att upprätta regionala transportplaner. Inom Västra Götaland hanteras dessa frågor i Beredningen för hållbar utveckling (BHU). BHU är ett gemensamt politiskt beredningsorgan för regionen och kommunerna i Västra Götaland. Ledamöterna utses dels av regionen och dels av de fyra kommunalförbunden (Göteborgsregionen, Sjuhärad, Fyrbodal och Skaraborg). Kommunalförbundens representanter företräder kommunerna. GR har fyra representanter.

De politiskt antagna dokument som GR stöder oss på när vi besvarar remisser är:

 

Kontaktperson på GR: Cecilia Kvist

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund