GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Gemensam samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås

Att planera järnvägsutbyggnad, trafikering och bebyggelseutveckling tillsammans är en förutsättning för en hållbar regional struktur. Samarbete mellan kommuner, region och stat gör en sådan gemensam helhetssyn på den framtida utvecklingen möjlig.

Stråket Göteborg-Borås är ett av de fem stråken i Göteborgsregionens strukturbild. Den nya järnvägen Götalandsbanan ska stärka kommunikationerna när den knyter de två städerna närmare varandra, och kan spela en viktig roll för Västsveriges utveckling.

Med sina 9,5 miljoner pendlare varje år är Göteborg-Borås ett av landets största pendlingsstråk redan idag. Potentialen för en stark samhällsutveckling och tillväxt är därför stor om den planeras gemensamt. Genom att ta vara på stationslägenas möjligheter att skapa ny bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen kan vi erbjuda god livskvalitet och bättre förutsättningar för näringslivet.

Samarbetet mellan kommuner och kommunalförbund består av en samverkansgrupp för samhällsplanering. Arbetet i gruppen ger möjligheter att överbrygga administrativa gränser. Gruppen stödjer också Trafikverkets planering genom att ta fram samlade bilder av utveckling av resande, näringsliv och boende i stråket samt dess betydelse för trafikering och järnvägens sträckning.

Den gemensamma målbilden visar vägen

Tillsammans har kommunerna tagit fram en målbild för stråket Göteborg-Borås 2035 som visar den gemensamma inriktningen för en framtida hållbar regional struktur:

"År 2035 är Göteborg-Borås ett ännu starkare stråk präglat av samverkan, stark identitet och framtidstro. Vi är Sveriges största tågpendlingsstråk där majoriteten av alla personresor görs på ett hållbart sätt. Den nya järnvägen har skapat en struktur som knyter ihop stråket i ett sammanlänkat transportsystem där hela resan fungerar effektivt.

Vi har fått en gemensam arbetsmarknad med starka kluster och ett aktivt utbyte mellan utbildning, forskning och näringsliv. Vi har kommit närmare varandra och stråket erbjuder en variation av möjligheter att leva, resa och arbeta.

Samhällena i stråket har hög tillgänglighet till både kust, skog, storstad och landsbygd, och möjliggör ett enklare och rikare vardagsliv.

Med andra ord är vi år 2035 ett stråk för möten, människor och mångfald!"

Kontaktperson: Maja Wadstein

Logotyper för kommunerna i stråket Göteborg-Borås

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund