GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Naturresurser – materialförsörjning i Göteborgsregionen

Enligt miljömålet God bebyggd miljö skall en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas vid lokalisering och utformning av byggnader och anläggningar. Ett av delmålen innebär minskat uttag av naturgrus.

Med naturgrus avses naturligt sorterade jordarter som till övervägande del består av fraktionerna sand, grus, sten och block. Naturgrustillgångarna i landet bildades under den senaste istiden och är en ändlig resurs. Som brutet material används naturgrus främst till betongframställning och markanläggningsarbeten.

GR har tagit fram en regional grusförsörjningsplan som redovisar tillgångar samt nuvarande och framtida behov. I ett nationellt perspektiv är förekomsterna av naturgrus i Göteborgsregionen små. Det krävs därför direkta åtgärder för att säkra den långsiktiga försörjningen av naturgrus. GRs förbundsstyrelse beslutade 2008-05-23 att anta en regional gruspolicy, samt att rekommendera medlemskommunerna att lägga policyn till grund för det lokala planeringsarbetet samt vid upphandlingar.

Kontaktperson på GR: Joanna Friberg

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund