GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Avfall, vatten & avlopp

Avfall-, vatten- och avloppshantering är en viktig del av samhällets infrastruktur som engagerar många. Samtidigt ställs allt högre krav på god service, robusthet i systemen och effektivitet för att klara morgondagens utmaningar och behov. 

För avfallshantering gäller det bland annat att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och tillväxt i sopberget. I linje med förutspådda klimatförändringar och en ökad befolkningstillväxt ställs större krav på en långsiktigt robust vattenförsörjning av god kvalitet. Dessa förutsättningar ställer i sin tur krav på väl fungerande avloppssystem som knyter samman kretsloppscirkeln.

Det är mot denna bakgrund regional samverkan inom avfall- och VA-området ska ses. Ett väl fungerande samarbete över kommungränserna har möjlighet att sammantaget bidra till ett enkelt, rationellt och kostnadseffektivt kretsloppsarbete med maximal miljö- och samhällsnytta.

Som en respons har ett avtal slutits mellan GR och Göteborgsregionens 13 medlemskommuner. Avtalet syftar till att i nätverk med kommunala representanter lösa regiongemensamma frågor och genomföra gemensamt utvecklingsarbete och satsningar som är relevanta för avtalets parter. Med detta avtal arbetar Göteborgsregionens kommuner tillsammans för att skapa förutsättningar för att uppnå en långsiktig hållbar kretsloppshantering.

Den regionala avfallsplanen A2020 och vattenförsörjningsplanen ligger till grund för arbetets inriktning och innehåll.

Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och medlemskommunerna: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Nu pågår även planeringen av avfallsplanen som tar vid efter A2020 och gäller till 2030.

De 13 medlemskommunerna samverkar även kring kommunikationsinsatser och events inom hållbar konsumtion och avfallsminimering. Detta görs genom kommunikationskonceptet Räkna till 10.

 

Kontaktpersoner på GR: Joanna Friberg

Återvinning

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund