GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

De fyra exemplen

Projektet baseras på fyra exempel som har valts ut för att illustrera olika sammanhang och sätt att samverka på. Gemensamt för dem är att samtliga handlar om bostäder för personer över 65 år. Exemplen finns i Alingsås, Göteborg, Mölndal och på Tjörn.

Noltorpshöjd, Alingsås

Bild: Alingsåshem.

65-plusbostäderna har färdigställts på Bollvägen i Noltorpshöjd. Inflyttning skedde i mars 2018. Intervjuer med Alingsåshem och Alingsås kommun har genomförts. En enkätstudie med hyresgästerna genomfördes innan inflyttning vilken handlade om flyttorsaker, boendepreferenser och känsla av delaktighet. En uppföljningsenkät kommer under hösten att skickas ut samt kompletteras med intervjuer med hyresgäster. Utöver detta kommer bostäderna att inventeras med hjälp av två tillgänglighetsverktyg.

Lundbypark, Göteborg

Bild: White.

FoU i Väst/GR och Chalmers har genomfört följeforskning av projekt Lundbypark sedan 2014 där trygghetsbostäder planeras att byggas av F O Peterson & Söner. I projektet prövade White arkitekter en arbetsmodell med dialog och samverkan som grund. Rapporten från den första fasen av projektet beskriver de dialogprocesser som ägde rum mellan 2014 och sommaren 2017. Läs delrapporten här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sedan hösten 2017 har en ny part tagit vid efter White arkitekter, Krook & Tjäder. Just nu är trygghetsbostäderna i planeringsfas. Bygget av trygghetsbostäderna har flyttats fram i tiden och förväntas påbörjas 2019

Bifrost, Mölndal

Bild: Mölndalsbostäder.

Trygghetsbostäderna i Bifrost blev klara för inflyttning i december 2017. Projekt DIABAHS har genomfört intervjuer med Mölndalsbostäder, Tengbom arkitekter och projektledaren för den konceptutveckling som föregick projektet med trygghetsbostäder. Fler intervjuer med Mölndalsbostäder kommer att genomföras. En enkätstudie med hyresgästerna genomfördes innan inflyttning vilken handlade om flyttorsaker, boendepreferenser och känsla av delaktighet. En uppföljningsenkät har även genomförts under sommaren samt intervjuer med hyresgäster. En tillgänglighetsinventering har även gjorts. Utöver detta kommer observationer av gemensamma utrymmen att göras.

 

Kållekärr, Tjörn

Bild: TBAB.

70-plusbostäderna på Syster Ebbas väg i Kållekärr blev klara för inflyttning i maj 2015. Intervjuer har genomförts med Tjörns Bostads AB samt med representanter från Tjörns kommuns socialförvaltning och sektor samhällsbyggnad. Under maj och juni 2017 genomfördes en enkät- och intervjustudie med hyresgäster. Dessutom har bostädernas tillgänglighet inventerats med hjälp av TIBB och T-märkning. En delrapport beskriver resultaten från den studien.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Nina Ryd
Projektledare
Chalmers Arkitektur
031-772 23 85

Lisbeth Lindahl
Operativ projektledare
GR, FoU i Väst
031-335 51 79

Malin Isaksson
Projektassistent
GR, FoU i Väst
031-335 52 26

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund