GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Arbets-
marknad

Inom arbetsmarknad arbetar vi med arbetslöshetens utmaningar, nyanländas etablering samt validering. Inom området ingår också kommunernas roll som arbetsgivare med fokus på kompetensförsörjning och minskad sjukfrånvaro.

GR driver EU-projekt och deltar i flera regionala, nationella och internationella EU-nätverk som rör arbetsmarknad, social välfärd, samhällsplanering, utbildning och forskning.


Inom social välfärd jobbar vi bland annat med att stärka ungas möjligheter att utvecklas, försörja sig och känna delaktighet i samhället. I området ingår också äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, funktionshinder, hälso- och sjukvård samt psykiatri.

Hållbar tillväxt är grunden för GR-kommunernas gemensamma arbete. Göteborgsregionen ska utvecklas till en stark tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv att leva och verka i samt besöka.


GR Utbildning är en regional utvecklingsarena som arbetar med hela kedjan – från barn och unga till kommunchefer och politiker. Ingen annanstans i Sverige finns ett så brett och djupt samarbete kring lärande. Det involverar
240 000 studerande i alla åldrar, 20 000 lärare, 1 500 skolledare och 1 300 skolor.


GR erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling inom en mängd olika områden. Vi hyr också ut våra fina konferensrum och genomför utbildningar på uppdrag.

Inom miljö och samhällsbyggnad arbetar vi med frågor som rör bostadsbyggande, infrastruktur, grönområden, kustens utveckling och miljö. Genom smart planering kan Göteborgsregionen växa på ett sätt som gynnar även kommande generationer.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund