GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Fler elever ska lyckas med sina studier och få slutbetyg från gymnasiet!

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) satsar på att tillsammans med sina medlemskommuner utveckla metoder för att få fler ungdomar att fullfölja gymnasieskolan.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samordnar satsningen Plug in i samverkan med fem regioner i landet där 60 kommuner ingår.

- I vår region (GR) kommer sju av tretton kommuner att arbeta med Plug in. Den unika satsningen riktar sig till ungdomar över 16 år som riskerar att hoppa av gymnasiet eller som redan har gjort ett avbrott från sina studier, säger Helene Odenjung (FP), ordförande i Utbildningsgruppen på GR.

- Inom GR satsar kommunerna på flera olika metoder, aktiviteter och projekt som ska leda till att fler fullföljer sin gymnasieutbildning eller får arbete. Idag kostar avhoppen mycket i tappat självförtroende för ungdomarna och rent ekonomiskt för skolorna. Det är en högt prioriterad fråga att fler lyckas och det ska bli intressant att ta del av erfarenheter från Plug in projektet, avslutar Helene Odenjung.

Alla tretton kommunerna inom GR kommer att kunna ta del av projektet men sju kommuner ska arbeta mer aktivt med olika delprojekt. För att få effekt ska delprojekten som finns ute i verksamheterna delta aktivt i ett utvecklingsarbete.

- Vad som gör Plug in extra spännande är att vi kommer skapa möten mellan svensk och internationell forskning och praktiskt utvecklingsarbete. Nya metoder och rön kommer att dokumenteras för att spridas och användas av kommuner och skolor i hela landet, säger Håkan Sörman, vd på SKL.

Fakta
• Plug in finansieras till hälften av medel från Europeiska socialfonden (ESF) vilket innebär att ESF-rådet skjuter till drygt 97 miljoner, från 2012 till 2014.

• Projektet leds av SKL och genomförs i nära samverkan med GR, Region Jämtland, Kalmar/Småland och Kronobergs län, Västerbotten samt Östsam.

• Inom GR kommer Alingsås, Göteborgs stad, Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Stenungsund att arbeta med delprojekt inom Plug in.

• Inom GR kommer Plug in att knytas nära tre ESF projektet som helt eller delvis berör samma område:
  – GR Drop outs, kompetensutveckling för personal
      som arbetar med elever 13-20 år, handlar om skolkproblematik      
  – GR SYVO, kompetensutvecklingsprojekt inom
     området entreprenörskap, skolaarbetsliv där bland annat
     studie- och yrkesvägledare har en viktig roll i projektet,     
  – SamTidigt, kompetensutveckling och samverkan mellan socialtjänst
     och utbildning för utsatta barn 0-18/21 år,
    läs mer: www.grkom.se/samtidigtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson, GR Utbildning
Christel Bäckström
Christel.backstrom@grkom.se
Tfn: 0708-38 56 18

Kontaktperson, SKL
Gunnar Anderzon
Gunnar.anderzon@skl.se
Tfn 08-452 76 25

Senast uppdaterad: 2017-10-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund