GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

GR:s arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor

Hur arbetar GR rent praktiskt och vad kan GR göra?

  1. Läs mer

GR:s uppdrag i hälso- och sjukvårdsfrågor

Förbundsstyrelsen beslutade i juni 2016 att GR har möjlighet att företräda kommunerna i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå.

  1. Läs utredningen om GR:s uppdrag på områdetPDF

Vårdgivarwebben

Nytt! På Vårdgivarwebben finns aktuella projekt, avtal, överenskommelser, rutiner, blanketter och annan information som berör samverkan kring vård och omsorg mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen.

AKTUELLT

Hälso- och sjukvårdsavtal
Huvudavtal som reglerar ansvar och gränssnitt mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Avtalet gäller från och med den 1 april 2017.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
Överenskommelsen är ett underavtal till hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland och gäller från och med den 1 april 2017.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingsplan psykisk hälsa
Arbetet med att ta fram en länsgemensam handlingsplan ska vara klart under våren 2017.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungdomsmottagningarna
Inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna är efter remiss i kommunerna och Västra Götalandsregionen nu under bearbetning inför beslut.

Samarbetsavtal inkontinensprodukter och Särnär
Under hösten 2016 påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt samarbetsavtal. Avtalet är nu ute på remiss i kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
I januari 2017 presenterades ett reviderat avtalsförslag. Under våren kommer beslut om det nya avtalet att tas inom Västra Götalandsregionen och i samtliga kommuner. Det nya avtalet gäller från och med den 1 oktober 2017.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mobil närvård
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i maj 2016 att Mobil närvård ska införas i hela Västra Götaland med målsättningen att öka tillgången till hembesök av läkare för att de mest sjuka äldre.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
Remissversion av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom finns publicerad. En länsgemensam vägledning tas fram och ett seminarium planeras våren 2018.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Ny lagstiftning som ersätter betalningsansvarslagen den 1 januari 2018. Ett förslag på regional överenskommelse och riktlinje är ute på remiss i kommunerna och Västra Götalandsregionen.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Framtidens vårdinformationsmiljö
Fram till sommaren 2018 arbetar Västra Götalandsregionen med upphandling av ett nytt kärnsystem för hälso- och sjukvården. Alla 49 kommuner har tecknat en option för SAMSA/SIP.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Effektiv vård
Utredningen är en analys av hur hälso- och sjukvården kan använda professionernas resurser på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt. Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

God och nära vård
Delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård: SOU 2017:53. Utredningen tar ställning till förslagen från betänkandet Effektiv vård.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kurs & konferens

GR erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för personal i kommunal verksamhet samt inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Kontaktperson på GR

Linda Macke

0729-68 07 96
031-335 52 90

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund