GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kvalitetssäkring av instrument för arbetstyngdsmätning för socialsekreterare inom barn- och ungaområdet

Som ett led i att förbättra organisationen och strukturer inom socialtjänsten utvecklade Göteborgs Stad under 2012–2014 ett instrument för att mäta socialsekreterares arbetsbelastning. Mätningen används som ett underlag för diskussion om arbetsmiljön. Instrumentet har väckt stort intresse nationellt men det finns frågetecken kring mätningarnas tillförlitlighet. SKL har därför tagit initiativ till ett projekt för att kvalitetssäkra instrumentet.

Uppdraget till FoU i Väst är att ta fram ett underlag som kan bidra till att kvalitetssäkra modellen så att tolkningsutrymmet i hur modellen används begränsas, till exempel att aktiviteter i instrumentet beskrivs på ett sätt som underlättar en enhetlig tolkning och att poängberäkningen är konstruerad på ett rimligt sätt. Syftet är sedan att Göteborgs Stad med resultatet från det underlaget som grund ska ta fram en vägledning som kan bidra till att arbetstyngdsmätningarna blir jämförbara oavsett var de genomförs.

Projektet sker i samarbete med Göteborgs Stad. Uppdragsgivare och finansiär är SKL. Projektet pågår från och med september 2016 till och med mars 2017.


Kontaktpersoner på GR

Cristina Dahlberg
031-335 52 05

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund