GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Lupp – lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Ett verktyg för att följa upp ungas livssituation är MUCF*:s Lupp-enkät – lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder – det gäller både skolan, fritid, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Hösten 2013 genomfördes Lupp i sex GR-kommuner i samverkan och med stöd av FoU i Väst/GR. Hösten 2017 är det dags igen, och denna gång kommer den regionala samordningen i arbetet att omfatta nio kommuner: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Förankring och förberedelser pågår och ett regionalt nätverk med representanter från samtliga kommuner träffas regelbundet.

Lupp-undersökningens fördelar

En styrka med Lupp-undersökningen är att den är relevant tvärs över kommunens verksamheter. Resultatet från undersökningen kan användas som ett gemensamt kunskapsunderlag och stärker på så vis förutsättningarna till ett samordnat utvecklingsarbete över förvaltningsgränser. Det kan gälla såväl arbete med konkreta ungdomsfrågor som i syfte att fånga in ungas perspektiv på lokala frågor i stort, för att stärka ungas delaktighet och inflytande. Resultaten från Lupp kan på olika sätt användas som avstamp i en dialog mellan kommunens unga invånare och kommunens tjänstemän och politiker. 


Goda erfarenheter av regional samordning

Erfarenheterna från Lupp 2013 visade på flera goda skäl till regional samordning i genomförandet av undersökningen:

 • berikande erfarenhetsutbyte med andra kommuner under hela processen: från planering och genomförande till analys och återkoppling och dialog med de unga
 • bättre möjligheter att nå ut till gymnasieungdomar som skolpendlar över kommungränsen
 • bättre möjligheter att jämföra kommunens resultat med grannkommunernas
 • bättre möjligheter till fördjupande analyser och nedbrytningar på mindre ungdomsgrupper utifrån ett mer omfattande regionalt svarsunderlag
 • en regional struktur och planering i förhållande till andra ungdomsenkäter, t. ex. CAN-enkäten om drogvanor som genomförs i länet var tredje år
  (nu våren 2016)
 • en regional dialogpart med Lupp-ansvariga myndigheten MUCF
  (MUCF medverkade exempelvis på en regional Lupp-konferens våren 2014)

 

Nyfiken på GR-rapporter från Lupp 2013?

Regional rapport:

 1. Ung i Göteborgsregionen – Meningsfullhet, delaktighet, trygghet och hälsa utifrån sex kommuners Lupp-undersökning 2013PDF
  (författad av Torbjörn Forkby & Åsa Nilsson, 2014)

 2. Lokala resultatrapporter (samtliga författade av Sara Davidsson & Åsa Nilsson, 2014):
  Alelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Härrydalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Kungsbackalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Kungälvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Mölndallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Tjörnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

* Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson på GR

Åsa Nilsson
031-335 51 98

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund