GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Elevhälsans kuratorer och skolteam inom SDF Västra Hisingen

FoU i Väst/GR kommer under 2017 att genomföra två olika undersökningar inom SDF Västra Hisingen i Göteborgs Stad. Undersökningarna ska belysa följande områden:

  • Organiseringen av elevhälsans kuratorer (som idag lyder under IFO/FH)
  • De skolteam som verkar på ett antal skolor i Biskopsgården

Undersökningarna kommer att bygga på kvalitativa intervjuer (individuella och/eller fokusgrupper) med berörda tjänstepersoner, analys av tillgängliga dokument (t.ex. arbetsbeskrivningar, uppföljningar) samt om möjligt av deltagande observation (t.ex. av skolteamens arbete).

Syftet med undersökningarna är att synliggöra idén (programteorin) bakom skolkuratorernas organisering respektive interventionen skolteam samt hur idéerna fungerar i praktiken.

Uppdraget kommer att utmynna i en rapport som ska lyfta fram såväl det som fungerar väl som förbättringsområden.

Kontaktperson på GR

Anna Melke
0739-97 53 44

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund