GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Utbildningscheferna diskuterar kommunernas utmaningar

Den 24-25 augusti träffades regionens utbildningschefer för att tillsammans diskutera hur man kan ta sig an kommunernas utmaningar i en snabbt föränderlig värld.

Utbildningssamverkan och nätverk

Göteborgsregionens medlemskommuner har etablerat en unik samverkan på utbildningsområdet gällande samtliga skolformer – från förskola till vuxenutbildning. Detta regleras genom avtal och överenskommelser. GR Utbildning samordnar enkäter och statistik som är till nytta för våra medlemskommuner och i våra nätverk och grupper möts tjänstemän från kommunerna för kunskaps-, idé- och erfarenhetsutbyte.

Förskola och grundskola

Gymnasieskola

Vuxenutbildning

Samverkansavtal

Nätverk och grupper

Statistik, utvärdering, analys

Kontakt Utbildningssamverkan

Kontakt Nätverk och arbetsgrupper

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund