GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

OM GR UTBILDNING

Utbildningsgruppen inom GR

Utbildningsgruppen är GRs politiska styrgrupp för regiongemensamma satsningar på det livslånga lärandets område. Utbildningsgruppen utses av förbundsfullmäktige och verksamheten legitimeras i första hand av det myndighetsuppdrag som medlemskommunerna delegerat liksom i avtal, överenskommelser och avsiktsförklaringar, huvudsakligen GR och GRs medlemskommuner emellan.

Utbildningsgruppens vision rymmer två utmaningar, dels gemensamma satsningar i syfte att utveckla lärmiljöer och pedagogisk kompetens hos de utbildningsverksamma i medlemskommunerna, dels arbetet med att skapa ett så öppet utbildningslandskap som möjligt.

Ingen annanstans i Sverige finns ett så brett och djupt samarbete omfattande så många barn, unga och vuxna i lärande som i GRs 13 medlemskommuner. Det involverar nästan 200 000 studerande i alla åldrar, uppemot 20 000 lärare, drygt 1 500 skolledare och cirka 1 300 skolor, fristående såväl som kommunala.

GR Utbildnings Verksamhetsberättelse 2016

GR Utbildnings Verksamhetsberättelse 2016

Kraftfält

Gymnasieantagningen är Göteborgsregionens gemensamma antagningskansli för alla 13 medlemskommuner och ansvarar för gymnasieantagningen till kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. Verksamheten styrs av målsättningarna att eleverna ska få sitt förstahandsval tillgodosett samt att kommunernas gymnasieorganisation ska vara optimalt fylld.

GR Läromedel har till uppgift att informera om och tillgängliggöra lärverktyg samt erbjuda kompetensutveckling och stöd i syfte att tillgodose varje skolas och elevs unika behov. Uppdraget innefattar förmedling av ett stort antal filmer i strömmande form, samt digitala och analoga läromedel till regionens skolor.

Pedagogiskt Centrum – Utbildning för alla. Arbetar med projekt som rör alla elevers fullföljda studier, nyanländas lärande, och sexuell hälsa och rättigheter.

Pedagogiskt Centrum – Skolutveckling. Utvecklar arbetssätt och erbjuder kompetensutveckling ibland annat upplevelsebaserat lärande, synligt lärande, bedömning för lärande, implementering av skolreformer, systematiskt kvalitetsarbete och digitalt lärande. Satsningar görs även på Makerspace och MIK – Media- och informationskunnighet.

Pedagogiskt Centrum – Praktikplatsen. Samordnar arbetet med samverkan mellan skola och arbetsliv i regionen samt anskaffar och förmedlar praktikplatser via praktikplatsen.se.

Framtidens Ledare arbetar med försörjning, utveckling och marknadsföring av kommunalt ledarskap i regionen. Erbjuder chef- och ledarskapsutbildningar och samordnar traineeprogram.

GR Vux samordnar antagningsarbetet, kvalitetssäkringen och administrationen av regiongemensamma vuxenutbildningar

Kontakta GR Utbildning

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund