GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

25 000 vårdnadshavare i Göteborgsregionen har tyckt till om förskolan

För första gången har kommunerna i Göteborgsregionen genomfört en regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem.

Under fem veckor i november-december svarade 25 000 vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem på frågor gällande verksamheten. Syftet med enkäten var att ge ett underlag om hur vårdnadshavarna uppfattar att förskoleverksamheten svarar mot målen i förskolans läroplan. Resultatet kommer att användas i kommunernas systematiska kvalitetsarbete och verksamheterna får rapporter ner på avdelningsnivå, förutsatt att det är sju eller fler svarande.

Mest positiva var vårdnadshavarna gällande att verksamheten är rolig, trygg och lärorik för alla barn, att personalen tar väl hand om barnet samt att barnen lär sig hur man fungerar i grupp. I samtliga frågor, på regional nivå, var vårdnadshavarna positivt inställda till verksamheten.

850 förskolor och familjedaghem deltog i enkäten, vilket sammanlagt ger 2 650 avdelningar och 39 000 inbjudna vårdnadshavare. Enkäten var översatt till arabiska, BKS, engelska, finska, persiska, somaliska och turkiska och ca 900 personer valde att svara på annat språk än svenska.

64% av vårdnadshavarna i regionen svarade på enkäten. Högst svarsfrekvens hade Lerums kommun på hela 80%. Ytterligare sju kommuner hade över 70% i svarsfrekvens.

Enkätundersökningen omfattar vårdnadshavare i såväl kommunala som fristående verksamheter i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Uppdraget är en naturlig fortsättning på den regiongemensamma elevnkäten, där samordning har skett sedan 2011. Arbetet är väl förankrat och högt prioriterat i kommunerna vilket bland annat den höga svarsfrekvensen visar på. Den regiongemensamma enkäten åskådliggör nyttan av och kraften med regional samverkan.

Resultatet av undersökningen redovisas avdelnings-, förskole-, kommun samt regional nivå för samtliga kommuner. Några kommuner har ytterligare redovisningsnivå. De kommunala samt det regionala resultatet finns tillgängligt på www.grkom.se/u3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från och med vecka 7.

För ytterligare information:
Jenny Sjöstrand
Projektledare

GR Utbildning

Senast uppdaterad: 2017-02-13 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund