GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vad är Vård- och omsorgscollege?

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. Genom att förbättra samarbetet, tydliggöra ansvar och granska kvalitet sker ett effektivt utnyttjande av resurser till gagn för alla.

VO-College ska ge den studerande en modern utbildning med hög kvalitet inom både teori och praktik. Den studerande ska också ha stort inflytande över det egna lärandet.
Både nya studerande och redan anställda får utbildning och kompetensutveckling inom VO-College.

VO-College är ett skyddat varumärke som får användas när kvalitetskriterierna är uppnådda och certifieringen genomförd.

Varför Vård- och omsorgscollege?

Efterfrågan på välutbildad personal ökar inom vård och omsorg. En satsning kvalitativt och kvantitativt måste därför ske både på både ungdoms- och vuxenutbildning.

VO-College agerar för att få fler att utbilda sig inom vård och omsorg. Genom garanterade kvalitetskriterier på utbildningar bidrar VO-College till att studenten blir anställningsbar och kan erbjudas tydliga karriärvägar eller vidareutbildning på högskolenivå. Yrkesområdets status ökar.

Vilka är vinnare?

- Vård- och omsorgstagaren får vård och omsorg med hög kvalitet.
- Arbetsgivaren får personal som har en adekvat, behovsanpassad utbildning som är kvalitetssäkrad.
- Den studerande får en modern och attraktiv utbildning, som ger anställningsbarhet, med garanterad kvalitet alternativt en god grund för vidare studier.
- Anställda får en möjlighet till kompetensutveckling.
- Utbildningsanordnarna får större efterfrågan på utbildningarna och större samordningsvinster genom samverkan med andra.
  Man får också garanterade praktikplatser med kompetenta handledare.


Organisation


Nationella rådet
I det Nationella Rådet för VOC ingår Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Vårdföretagarna, Vårdförbundet och KFS (Kommunala Företagens Samorganisation).
Nationella Rådets syfte
Nationella Rådet ska främja regionala initiativ som leder till att behovet av personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg uppfylls.
Nationella Rådets uppdrag
• Skapa ett nationellt erkännande genom certifiering
• Ta fram kvalitetskriterier som underlag för certifiering
• Utveckla en metod för certifiering
• Främja erfarenhetsutbyte

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund