GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Uppföljning, Utvärdering & Utveckling, U3

Statistik         

                            Sidan uppdateras inte längre!

GR Utbildning sammanställer och redovisar statistik inom utbildningssektorn.

De statistiska uppgifterna är till största delen hämtade från det nationella uppföljningssystemet för skolsektorn och bygger på uppgifter som rapporterats in av skolhuvudmännen till Statistiska Centralbyrån (SCB).

Vår redovisning återger källornas uppgifter utan förändringar. Framställningen är dock avgränsad till de 13 GR-kommunerna. I jämförande syfte har vi också räknat fram summan för alla kommuner i GR, alternativt ett vägt snittal. Att snittalen är vägda innebär att respektive kommuns storlek slår igenom. Täljaren består av en summa i vilken varje kommuns värde är multiplicerat med det antal individer/enheter i kommunen som värdet avser. Nämnaren utgörs av summan av alla individer/enheter som är inräknade i täljaren.

Uppgifter om resurser eller resultat från enskilda utbildningsanordnare som exempelvis fristående skolor, studieförbund eller privata utbildningsföretag är ej medtagna i vår redovisning. Med begreppet "skolkommun" avses den kommun där skolan är belägen och innefattar samtliga elever i kommunens skola, oavsett var de är folkbokförda. Dessutom finns uppgifter för riket som helhet i form av max- och minvärden samt rikets median.

Attityder till skolan är hämtade från undersökningen Samhälle Opinion Massmedia
- Västra Götaland, förkortad Väst-SOM.
Get Adobe Reader

Information

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund